Pielęgnacja cery wrażliwej

Cera wra?liwa sprawia ludziom wiele problemów. Jej piel?gnacja jest cz?sto prawdziwym wyzwaniem. Skóra ta bywa cz?sto podra?niona, zaczerwieniona, napi?ta, szorstka, czasem zrogowacia?a. Cz?sto reaguje uczuleniem na kosmetyki. ?le na ni? te? wp?ywaj? warunki atmosferyczne typu s?o?ce, wiatr czy mróz. K?opoty ze skór? wra?liw? wyst?puj? w ka?dym wieku cz?sto ju? od urodzenia. Mog? na to mie? wp?yw czynniki genetyczne. S? te? choroby, które predestynuj? do powstania wra?liwo?ci skóry. Do chorób tych zalicza si? mi?dzy innymi atopowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry, wypryskowe zapalenie skóry, tr?dzik krostkowy czy te? ró?owaty. Piel?gnacja skóry wra?liwej jest trudna. Cera wymaga odpowiednich kosmetyków. Warto pami?ta? by produkty raczej by?y z jednej serii: mleczko, tonik, krem, serum. Jest to wa?ne, gdy? pomaga unikn?? interakcji wielu sk?adników czynnych zawartych w ró?nych seriach preparatów. Kosmetyki nie powinny by? w s?oiczkach tylko w tubce lub w pojemnikach z dozownikiem. Warto u?ywa? kosmetyków ?atwo zmywalnych wod?. Kosmetyków nie nale?y d?ugo przechowywa?. Maksymalny czas to trzy miesi?ce. Po tym okresie trzeba kupi? nowe. Do twarzy lepiej wybiera? podk?ad w kremie lub sypki. Je?li w p?ynie to tylko sporz?dzony na bazie oleju silikonowego. Kosmetyki powinny by? delikatne i najlepiej przeznaczone specjalnie do cery wra?liwej.

Maj?c cer? wra?liw? warto te? przestrzega? paru zasad. Nale?y zrezygnowa? z gor?cych p?ynów w tym kawy i herbaty, gor?cych k?pieli, z sauny i ?a?ni parowej, z alkoholu zw?aszcza mocnego i papierosów, z solarium i opalania, z mycia wod? i myd?em oraz z peelingów mechanicznych, z wystawiania skóry na wp?yw gor?cego powietrza. Bardzo szkodz? tej skórze np. klimatyzacja i centralne ogrzewania. Skór? wra?liw? trzeba chroni?. Zawsze przed wystawieniem jej na dzia?anie warunków atmosferycznych typu wiatru, s?o?ca, mrozu nale?y pokry? j? warstw? ochronn? np. t?ustym kremem lub kremem z filtrem UV. Je?eli w ci?gu dnia skóra zaczyna piec, szczypa? i ?ci?ga? si? to warstw? ochronn? trzeba na?o?y? ponownie. Skóra wra?liwa lubi zabiegi kosmetyczne. Warto wi?c odwiedzi? gabinet urody w Olsztynie (swiaturody.com) i zdecydowa? si? np. na zabiegi na?wietlania lamp? sollux z niebieskim filtrem, mezoterapi? z odpowiednio dobranymi preparatami czy te? drena? limfatyczny z elementami akupresury. Salony kosmetyczne w tym mie?cie s? dobrze wyposa?one, posiadaj? najlepszy sprz?t i wyspecjalizowan? obs?ug?. Tyler Eifert Authentic Jersey

Leave your thought