Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie

Mówi si?, ?e prawdziwy wiek kobiety ujawniaj? d?onie i szyja. To obszary, którym nie po?wi?camy tyle uwagi, co piel?gnacji twarzy, a dodatkowo skóra na nich jest cie?sza, delikatniejsza i ma mniej gruczo?ów ?ojowych, których zadaniem – gdy produkuj? sebum prawid?owo, w dobrej ilo?ci – jest ochrona przed wysuszeniem i odwodnieniem skóry. Odwiedzaj?c salon kosmetyczny, warto czasem zadba? tak?e o d?onie. Skóra na naszych r?kach nara?ona jest na kontakt z domow? chemi?, jak p?yny do naczy? i do czyszczenia, a myj?c r?ce zwyk?ym myd?em pozbawiamy je i tak delikatnej bariery hydrolipidowej. Przez wi?kszo?? roku wystawione s? na promienie s?oneczne i wiatr. Nic dziwnego, ?e skóra na d?oniach staje si? cienka, sucha, szorstka i zm?czona o wiele wcze?niej, ni? zaczniemy zauwa?a? g??bokie zmarszczki na twarzy.

Ju? w m?odym wieku warto zadba? o d?onie, nie ograniczaj?c si? tylko do zrobienia manikiur. Salony kosmetyczne oferuj? zabiegi piel?gnacyjne i regeneruj?ce, które pozwol? uj?drni?, zmi?kczy? u od?ywi? skór?, a tak?e rozja?ni? j?, co sprawi, ?e b?dzie od razu wygl?da? m?odziej. Najpopularniejsze s? zabiegi parafinowe na d?onie. Zapewniaj? one naturalnie od?ywienie i nat?uszczenie, po ich zastosowaniu skóra jest mi?kka, elastyczna, wyra?nie uj?drniona. Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? te? maski i olejki, w których zawarte s? cz?sto ekstrakty z egzotycznych ro?lin znanych z dobroczynnego dzia?ania na skór?.

Piel?gnacja d?oni przebiega w kilku etapach, bez wzgl?du na to, jaki rodzaj zabiegu wybierzemy. Na pocz?tek skóra musi zosta? dok?adnie oczyszczona – w tym celu kosmetyczka wykona ?agodny peeling na bazie cukru, miodu, ?agodnych granulek lub zio?owych sk?adników. Nast?pnie nak?adana jest maseczka, która od?ywi skór? i zmi?kczy szczególnie suche miejsca, na koniec k?piel d?oni w parafinie albo mieszance piel?gnacyjnych olejków. Towarzyszy? im mo?e równie? masa?. Na koniec, po oczyszczeniu, nak?adany jest intensywnie dzia?aj?cy krem. Zabiegi na d?onie wzmacniaj? i wybielaj? równocze?nie paznokcie oraz zmi?kczaj? skórki. Warto wi?c zaserwowa? sobie parafinow? k?piel albo masa? z olejkami przed wykonaniem manikiuru na wyj?tkow? okazj?. D?onie po zabiegu wygl?daj? m?odziej, s? jedwabi?cie g?adkie i mi?kkie. Je?li szkoda ci czasu na siedzenie bezczynnie, mo?esz sobie urz?dzi? od czasu do czasu popo?udnie spa – wybierz si? do salonu na kilka zabiegów od razu. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby zadba? równocze?nie o d?onie i stopy. Na pewno ?aden krem do r?k nie dorówna profesjonalnemu zabiegowi, jaki wykona polecana kosmetyczka. ?ód? ma wiele gabinetów, w których mo?esz wykona? od?ywcze, odm?adzaj?ce zabiegi na delikatn? skór? r?k. Mitchell Trubisky Jersey

Leave your thought