Leczenie zębów osób niepełnosprawnych

Ka?da osoba bez wzgl?du na to, kim jest, czym si? zajmuje czy jak wygl?da powinna dba? o swoje uz?bienie. Osoby zdrowe maj? t? przewag?, ?e mog? samodzielnie w tym zakresie podejmowa? decyzj? jak i potrafi? wysiedzie? na fotelu stomatologicznym podczas zabiegu czy te? przegl?du. Z osobami niepe?noprawnymi sytuacja wygl?da troch? inaczej. Takiemu cz?owiekowi ci??ko jest wysiedzie? w jednym miejscu przez okres badania jak i w wielu przypadkach jest tak, ?e osoba chora nie rozumie, ?e nie wolno si? odzywa? jak i nie wolno si? rusza?. Zwyk?y dentysta cz?sto odmawia leczenia z?bów u takich osób ze wzgl?du na swoje i ich bezpiecze?stwo. Istnieje inne rozwi?zanie.

W ca?ej Polsce w wi?kszych miastach istniej? specjalne kliniki przeznaczone dla osób niepe?nosprawnych. Leczenie uz?bienia osoby niepe?nosprawnej wygl?da troch? inaczej jak u osoby zdrowej. Przede wszystkim odbywa si? du?o szybciej. Oczywi?cie po zapisaniu do dentysty w Toruniu trzeba swój czas odczeka? na pierwsz? wizyt?, ale warto. Podczas tego spotkania dochodzi do pe?nego wywiadu z opiekunem jak i zebranie niezb?dnej dokumentacji medycznej. Konieczne jest badanie eeg, poniewa? leczenie odbywa? si? b?dzie pod narkoz?. Osoby chore na padaczk? nie mog? niestety skorzysta? z takiej formy leczenia. Podczas tej pierwszej wizyty równie? dochodzi do przegl?du z?bów jak i do rozmowy z anestezjologiem. Na tej wizycie jest ustalana wizyta leczenia.

Druga wizyta trwa ca?y dzie?. Pacjent jest poddany narkozie i w ten jeden dzie? leczone s? wszystkie z?by. Jest to bardzo wa?ne, ?eby nie dzieli? zabiegów na kilka, bo organizm nie zniesie przyj?cia tylu dawek narkozy. Dodatkowo w wielu przypadkach równie? w ten dzie? dochodzi do od kamienienia uz?bienia. Pacjent po ca?ym dniu sp?dzonym u stomatologa wychodzi z pi?knym u?miechem i zadowoleniem. Jak wida? istniej? ró?ne formy leczenia z?bów i s? one uzale?nione od predyspozycji danej osoby. Z takiego sposobu dbania o z?by mog? skorzysta? równie? osoby zdrowe jednak musz? to wykona? prywatnie, a jest to kosztowne. Osoby niepe?nosprawne otrzymuj? refundacj? z NFZ, dlatego warto jest skorzysta? z takich us?ug stomatologicznych. Joe Thuney Jersey

Leave your thought