Mezoterapia bezigłowa

Ka?demu kto spotka? si? z ?ysieniem lub problemami skóry g?owy dobrze znane jest poj?cie mezoterapii. Do niedawna by?a to metoda zabiegu, w której wykorzystywano ig?y. Niewiele osób jednak wie, ?e zabieg ten obecnie mo?na przeprowadza? bez bolesnego nak?uwania skóry. Mowa tutaj o mezoterapii bezig?owej. Na czym ona polega i jak jest jej przewaga nad zwyk?? mezoterapi??

Salony medycyny estetycznej w Warszawie (https://swiaturody.com/warszawa,kosmetyczka,9.html) coraz ch?tniej umieszczaj? w swojej ofercie zabiegi mezoterapii bezig?owej. Ma ona coraz wi?cej zwolenników z racji tego, ?e jest to metoda nieinwazyjna, a jest równie efektywna, co tradycyjna forma tego zabiegu.

Zabieg mezoterapii polega na wprowadzeniu do skóry g?owy sk?adników od?ywczych poprawiaj?cych mikrokr??enie i pobudzenie w?osów do wzrostu. Leczy tak?e blizny, rozst?py, czy przebarwienia. W tym przypadku zamiast igie? mamy impulsy elektryczne, które emituje urz?dzenie. Impulsy te przechodz? przez zrogowacia?y naskórek a? do skóry w?a?ciwej. Kosmetyczki z salonów urody w Warszawie bardzo polecaj? ten sposób zabiegów z racji jego du?ego bezpiecze?stwa i efektywno?ci. Tutaj nie ma mowy o uszkodzeniach skóry w?a?ciwej, która zwi?ksza swoj? podatno?? na przenikanie substancji leczniczych i od?ywczych.
Efekty mezoterapii bezig?owej widoczne s? ju? po pierwszym zabiegu. Skóra jest g?adsza, przebarwienia rozja?nione, a zmarszczki wyg?adzone. Poprawia si? równie? jej nawil?enie i regeneracja na poziomie komórek.

Istniej? przeciwwskazania co do stosowania tego rodzaju terapii. Nie powinny jej wykonywa? kobiety w ci??y, osoby z nadwra?liwo?ci? skóry i chorobami naczyniowymi. Zabieg ten jest szczególnie polecany dla osób ze zwiotcza?? skór?, zmarszczkami, przebarwieniami i zmiany powsta?ymi wskutek tr?dziku. Ceny wahaj? si? w zale?no?ci od miejsca, w którym stosuje si? zabieg i oscyluj? w graniach od 200 do nawet 600 z?otych. Aby kuracja mia?a d?ugotrwa?y efekt, zabiegi nale?y powtarza? oko?o 8-10 razy.

Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych form zabiegów poprawiaj?cych jako?? i wygl?d skóry. Jej zalet? jest te? to, ?e nie musi by? ona stosowana tylko i wy??cznie na twarz. Zabiegi mog? by? wykonywane na ca?ym ciele w miejscach, gdzie sobie tylko tego ?yczymy. Mo?na j? stosowa? jako kuracj? uzupe?niaj?c? w procesie odchudzania do redukcji nadmiaru tkanki t?uszczowej lub pozbycia si? cellulitu. Z racji braku inwazyjno?ci jest coraz cz??ciej wybierana przez klientów salonów urody i powoli „wypiera” z obiegu tradycyjn? mezoterapi? ig?ow?. Akiem Hicks Authentic Jersey

Leave your thought